SS Uudised
29.03.2015

28.-29.märts NAK-i neljas nädalavahetus

Tere, võitlejad!
Lõppenud on juba NAK-i neljas nädalavahetus. Võib julgelt väita, et nende nelja nädalavahetusega on meist jaoülemahakatistest vormunud juba olulisemalt küpsemad ning pädevamad võitlejad ning juhid.
Siinkohal annan ülevaate õppeplaanist ning toimunust.
REEDE – kaitselahing
Reede, nagu tavaks on saanud, algab õhtusöögiga. Peale õhtusööki asusime klassitundi, kus meile selgitati kaitselahingu teoreetilisi aluseid.
LAUPÄEV – kaitselahingu drillid, maastikuskeem, tulejuhtimine
Laupäev algas lühikese briifinguga klassis, mille järgselt võtsime välja relvad ning alustasime motoriseeritud rännakud Männiku harjutusalale. Kohale jõudes harjutasime esmalt läbi demojao esitluses ning rühma kooseisus kaitselahingu tegevused/etapid.
Pärast seda jagati meie NAK kolmeks jaoks ning alustasime juba jaotasandil kaitselahingu tegevusi. Kaitselahingu peamised etapid on järgnevad:
·         Esmalt võetaks jalastusalas ringkaitsesse, mille järgselt jaoülem viib välja julgestuse ning teostab maastikuluure. Julgestuseks kasutatakse tavapäraselt lahingpaari.
·         Kui julgestus on välja pandud, liigub JÜ tagasi jaoliikmete juurde, kus liigutakse edasi jaokooseisus varjealale (varjealale rajatakse tavapäraselt ka laager/majutus).
·         Varjealalt hakkab jaoülem viima järjest lahingpaare kaitselahingu positsioonidele. Esmalt viib JÜ positsioonile TT paari ja KP paari. Pärast seda laskurite paarid, kuni jao kaitselahingu tulesektor on mehitatud.
·         Kaitsepositsioonile viies annab JÜ ka igale võitlejale/lahingpaarile ülevaate järgnevast: milline on vastase tuleku suund, kus asub julgestus, milline on tulesektor, varupositsioonid, kus asuvad kõrvaljaod, orientiirid, tulealustusjoon ning tunnussõnad ehk rühmitamiskäsu.
Kaitselahingut harjutasime rotatsioonis ehk kõik tulevased JÜ-d said proovida enda jagu positsioonidele viia.
Peale jaotasandil katiselahingu harjutust alustasime maastikuskeemi valmistamist. Maastikuskeem on oluline, et anda edasi jaoliikmetele käsku ning illustreerida paremini jao tegevust lahing/kaitsealal.
Pärast maastikuskeemi koostamist harjutasime juba läbi drillitud kaitselahingu positsioneerimist rühma tasandil.
Laupäev lõppes tulejuhtimse loenguga õppehoones. Tulejuhtimine on äärmiselt oluline jaotasemel, kuna võimaldab jao kasutuses olevate relvade efektiivsuse suurendamist ning laskemoona ratsionaalset kasutust. Tulejuhtimisel on väga suur roll just jaoülemal.
Tulejuhtimiskäsu andmise järjekord:
1.      Kes täidab
2.      Sihtmärk
3.      Orientiir
4.      Ülesanne


PÜHAPÄEV – tõkestamine
Pühapäevaseks teemakäsitluseks oli tõkestamine ehk siis maamiinid ning katiselaengud. Päeva jooksul anti meile edasi järgmised teadmised:
         i.            Tõkestamise eesmärgid (manöövri mõjutamine, kaotuste tekitamine, võita aega, vastase psühholoogiline mõjutamine jne)
       ii.            Ülesanded (lagundamine,  sidumine, suunamine, seiskamine)
      iii.            Tõkete jagunemine: lõhkevad tõkked ja mittelõhkevad tõkked ning kombineeritud tõkked
     iv.            Miinivälja pass
Tõkete rajamisel tuleb kindlasti arvesse võtta ka looduslikke olusid ja tehistõkkeid ning planeerida enda tõkestusplaan lähtuvalt nimetatust.
Pühapäeval harjutasime ka maastikul miinide paigaldust jao koosesisus. Drillisime läbi erinevad miinide paigaldusviisid, nagu malelaua, rivi ja skeemita meetodi. Pärast välidrilli harjutasime miinipassi koostamist, millega lõppes ka meie neljas NAK-i nädalavahetus.
Lõpetuseks kiidaksin südamest ka Harju maleva kokkasid. Toidu kvaliteet, maitse ning kogused on tunnustust väärt.

NB! 9.–11.oktoober toimub NAKi lõpuharjutus ehk Kotkalend 2015. Seal saame meie, värsked jaoülemad, harjutada õpitut. Pange endale juba varakult kirja need kuupäevad, sest meil oleks väga vaja jaovõitlejaid, kelle peal oma oskusi demonstreerida ning oma kompanii kaitseliitlastega on seda tunduvalt parem tunne teha.

Võitleja T.

Uudised